Privacystatement

De Coöperatie VGZ heeft voor de merken VGZ, Bewuzt, Univé, ZEKUR, Zorgzaam, IZZ, IZA en UMC de uitvoering van de verhaalsactiviteiten uitbesteed aan Nepali BV. Nepali BV vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten, relaties en bezoekers van zijn website van essentieel belang. Persoonsgegevens van klanten, relaties en bezoekers van de website van Nepali worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Nepali heeft passende maatregelen genomen om zijn website te beveiligen en misbruik te voorkomen. Nepali houdt zich in alle gevallen aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle personen die kennis kunnen nemen van de door Nepali vastgelegde gegevens zijn contractueel gehouden aan geheimhouding van deze informatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Nepali verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het kunnen verhalen van de eventuele schade op de veroorzaker doordat je deze gegevens zelf hebt verstrekt ofwel toestemming hebt gegeven voor de verwerking. Alle persoonsgegevens worden, conform de voorschriften van de AVG (GDPR), binnen Europa opgeslagen.

In de regel betreft het de verwerking van gegevens van personen die ouder zijn dan 16 jaar tenzij er toestemming is van de ouders. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nepali.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Nepali BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Klantgerichtheid en service, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het in opdracht uitvoeren van onderzoeks- en (advies)werkzaamheden op het gebied van (personen)schaderegeling, het voldoen aan wettelijke bepalingen en voor onderzoek naar het gebruik van de website en diensten ter verbetering van de dienstverlening. Nepali BV gebruikt door u verstrekte persoonsgegevens niet automatisch voor meerdere doelen, maar alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

Jouw toestemming
Alle doelen zijn op basis van de wettelijke grondslag van toestemming. Jij geeft vrijelijk toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een of meer van de genoemde doeleinden ofwel voor het delen van jouw persoonsgegevens met derden. Toestemming wordt door jou verleend door ons registratieformulier in te vullen en akkoord te gaan met de verwerking van de persoonlijke gegevens. Gegevens van jou kunnen gewijzigd/verwijderd worden indien jij een schriftelijk verzoek indient bij info@nepali.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nepali BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door algoritmes, computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nepali BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Nepali BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en of door wetgeving wordt opgelegd.

Wij hanteren de minimale wettelijke termijn van 7 jaar voor het bewaren van persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Nepali BV verstrekt jouw gegevens niet aan derden tenzij die derden direct betrokken zijn bij het uitvoeren van de dienstverlening door Nepali BV, het uitvoeren van regresactiviteiten en/of als de wet of andere regelgeving dat vraagt. Nepali BV kan bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik maken van de diensten van derden. Met deze derden sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nepali BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij vinden het belangrijk dat je weet welke cookies onze website gebruikt en waarvoor. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk garanderen.Nepali BV gebruikt daarom alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die structureel jouw gedrag analyseren op het afgeschermde deel van de website om daarmee de website en de dienstverlening te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De functionele en of technische cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je het altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nepali BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen.

Dit verzoek kun je sturen naar info@nepali.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jepasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Nepali BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Nepali BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@nepali.nl.

Wijziging Privacy statement
Nepali BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in zijn privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om het privacy statement regelmatig te raadplegen.